Aso Sa Lotu a Tamaiti, 10/10/2021


O le tala i le uso teine o Lea ma Rasela, ma le tala ia Tupuivao ma Toilolo, o loo aumai ai a’oa’oga tāua e aogā mo i tatou uma – matua ma fanau.


Faamanatu mo aiga o fia fai a latou tauloto, faamolemole e faailoa mai ae le’i o’o i le Aso To’ana’i, 10/9/2021 mo le faatulagaina o le polokalame.

For Family Performances, please advise by Saturday, 10/09/2021 for finalization of the program.


A’ogāmea Aso Faraile, 10/08/2021, 5pm & Aso To’ana’i, 10/09/2021, 11am

Rehearsals: Friday, 10/08/2021, 5pm & Saturday, 10/09/2021, 11am


Taimi Amata o le Lotu (Start Time):

10:30am, Aso Sa (Sunday)10/10/2021